Posvěcení kostela

Kostel sv. Jiří byl dostavěn v roce 1716, ale není známo, zda byl tenkrát i vysvěcen.  S jistotou se to stalo až téměř za 200 let, Pamětní kniha farnosti Pivín o tom podává svědectví perem P. Antonína Čačky:
Roku 1907 splněno přání by chrám Páně pivinský konsekrován byl. K tomu cíli uctivě a pokorně poprošen nejmilostivější a nejdůstojnější kníže-arcibiskup Dr. František Bauer, Jeho Excelence tento úkon posvátný z největší ochoty vykonal a chrám Páně dne 22. září 1907 posvětil a ostatky sv. Jiří chrámu Páně daroval.

Pamětní deska k této události je umístěna v presbytáři kostela, zde je její fotografie:

Prenesi to datoteko (pamětní deska o svěcení kostela.JPG)

Kostel slavil své jubileum i Nocí kostelů

Při příležitosti Noci kostelů otevřel své brány v pátek 10. června 2016 také pivínský kostel sv. Jiří. Cestu do něj si našel hojný počet návštěvníků. Programem se jako červená nit vinula připomínka 300 let od jeho postavení.

V 19.00 hodin byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, které se zúčastnily děti všech    5. ročníků ZŠ Pivín. Vítězná dílka byla vystavena v kostele, sešlo se také několik modelů, které děti z farnosti vytvořily doma.

V 19.30 byla za velkého zájmu otevřena věž kostela a v tutéž dobu probíhal výklad o historii kostela. Ve 20.00 vystoupil obnovený Sbor při chrámu sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích a ukázkami svého repertoáru rozezněl zaplněný kostel. Poté už byli připraveni herci s veselou scénkou, s názevm Postavíme nový kostelíček, o tom, jak to mohlo být, když se opat Bernard Wancke rozhodl postavit kostelík v Pivíně ve spolupráci s vynikajícím stavitelem. Scénka pěkně shrnula historická fakta v umělecké zkratce. Publikum to ocenilo dlouhým potleskem. Herci hráli svižně a tak do 21.00, kdy vystoupila pivínská schola se zpěvem šesti různých mariánských písní, se stihla i krátká přestávka a prezentace webových stránek farnosti. To nás přeneslo z baroka do současnosti a program pokračoval prezentací farnosti s podtitulem Liturgický rok v pivínské farnost ve 3. tisíciletí. Ve 21.40 jsme vyrazili na Pouť do Říma za 35 dnů ve vyprávění o radostech, těžkostech i zázracích na pěší pouti z Pivína do Říma.

Celý večer zakončilo ztišení v modlitbě se zpěvy z Taizé. Kostel byl už sice téměř prázdný, ale to neubíralo nic na důležitosti této chvíle. Kostel je přece dům Boží.

Kam dál?
fotogalerie: 2016 - Noc kostelů


Oslava 300 let kostela sv. Jiří

Oslavy jubilejního roku kostela sv. Jiří vyvrcholily v sobotu 18.června 2016, farnost připravila farní den. Byli pozváni kněží, kteří dříve ve farnosti působili, kněží – rodáci, farníci, rodáci, dobrodinci a všichni občané Pivína.

Po slavnostním obědě, který byl pro kněze připraven na přísálí obecního domu, byla ve farním kostele sv. Jiří sloužena slavnostní mše sv., obětovaná za živé a zemřelé farníky, duchovní správce, poutníky a dobrodince kostela. Hlavním celebrantem byl současný farář P. Andrzej Kaliciak SDS, administrátor excurendo. Spolu s ním koncelebrovali P. František Dobeš, P. Augustin Gazda OSB, P. Bedřich Horák, P. Marek Jarosz a P. Marek Výleta. Po zpěvu Te Deum a závěrečném požehnání  zúčastnění přešli do parku, kde byl na připomínku jubilejního roku zasazen památný strom. K příjemné atmosféře přispěla svou hrou dechová hudba Vřesovanka.

Poté se všichni přesunuli do kulturního sálu Obecního domu, aby pokračovali v příjemném setkání. Během programu byla mimo jiné předvedena veselá scénka o tom, jak se mohl zrodit nápad postavit v Pivíně kostel, za pomoci multimedialní prezentace byla představena farnost ve 3.tisíciletí a ke slovu se dostali i přítomní kněží. Také byl připraven program pro děti, a pro všechny bohaté občerstvení včetně výborného guláše. Na panelech byly vystaveny obrázky kostela, které vytvořily děti ze ZŠ, dále zde byla možnost nahlédnout do historie kostela nebo se seznámit s jeho některými zajímavými prvky. Na památku jubilea byly k zakoupení pamětní svíčky s motivy kostela.

Farní den končil v pozdních večerních hodinách a byl důstojnou oslavou jubilea.

Kam dál?
fotogalerie: 2016 - 300 let kostela

pozvánka na oslavu 300 let_čb3.jpg


Tajemství letopočtů

Na překladu nad vstupními dveřmi kostela jsou vytesány tři letopočty - 1712 - 1716 - 1742. Pod nimi je menšími číslicemi uveden rok 1927.  Zde můžete nahlédnout na fotografii:Prenesi to datoteko (letopočty nad vstupními dveřmi.JPG)
První dva údaje lze snadno vysvětlit. V. Horák v knize Pivín (historie a současnost obce) uvádí: Pivín patřil od roku 1661 premonstrátům z Hradiska u Olomouce. Dvojí nájezd vojsk v 17. stol. kostel přestál bez větší úhony. Avšak v červenci roku 1712 do kostela uhodil blesk a kostel vyhořel. Oprava již nebyla možná. Proto se tehdejší opat Bernard Wancke rozhodl, že zde postaví kostel nový. Požádal proto biskupský úřad o povolení stavby kostela, kde celou situaci a své rozhodnutí popisuje. Žádost je datována až 25.4. 1713, kdy už přípravné práce běžely...Opat Wancke posvětil základní kámen v neděli 30.6.1713. Stavba byla dokončena v r. 1716, ovšem už za opata Benedikta Boehnische.
Na jakou významnou událost odkazuje třetí letopočet? Co stálo za to, aby byl rok 1742 vytesán do překladu? Můžeme se jen dohadovat, protože v běžně dostupných knihách není uveden žádný důvod. Hlavní oltář byl pořízen v roce 1743 a v roce 1745 byl pivínskému kostelu darován obraz P. Marie... Možná si jen tenkrát  připomínali  30 let od počátku stavby.
A poslední letopočet? To nám vysvětlí zápis v Pamětní knize farnosti Pivín od P. Cypriána Lochmana z roku 1927: Poněvadž zdivo kostelní zvenku potřebovalo nutné opravy (zaomítání), požádal duchovní správce věřící o milodary na tuto opravu...Omítání trvalo 12 dní... Zednická práce padla do tzv. ledových mužů, kteří byli letos opravdu ledoví, neboť teplota klesla na bod mrazu, ba i sněžilo. Současně opraven  byl i kamenný vchod do kostela i do sakristie...
Až budete přicházet ke dveřím do kostela, zvedněte oči k letopočtům a vzpomeňte na všechny, kterým kdy na pivinském kostele záleželo.

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...

 • Žhavé aktuality

  Nabízíme odkaz na webové stránky 

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Tříkrálová sbírka 2024

  Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity proběhla v Pivíně v neděli 7.ledna 2024. Koledníci se setkali...