Rok 2023

Nový rok byl zahájen netradičně -  18.farním plesem!  Jediný volný termín pronájmu sálu Obecního domu byl v této plesové sezóně kvůli prezidentským volbám totiž 7.leden. Mnohé z programu bylo ovšem tradiční: k tanci a poslechu opět krásně hrála osvědčená cimbálová muzika Vinár, byla připravena pestrá tombola i široká nabídka moravských vín a výtečného občerstvení...A co bylo jiné? Večerem nově provázela moderátorská dvojice - a tak zaznělo, že tradice farních plesů začala právě před 20 lety - 1.ples se uskutečnil 25.1.2003 v Klenovicích a již tenkrát hrála muzika Vinár, že z výtěžku plesu opět podpoříme seniorku Hanu z Podkarpatské Ukrajiny v rámci charitativního projektu Důstojný život. Také v nabídce vín se objevila novinka - víno, které bylo připraveno z hroznů uzrálých v Pivíně. Milým doplněním programu bylo uvedení podařené scénky ze života nejmenované farnosti na téma: Jak zajistit hudební doprovod na půlnoční, když varhanice náhle onemocněla. Naštěstí vypomohl Fanda - farní nouzový dobrovolný administrátor, který zajistil místní kapelu Pozdní sběr. Hudebníci předvedli před panem farářem a kostelníkem jímavě provedenou koledu Adeste fideles, že nejeden účastník plesu byl dojatý a tak dokázali, že mohou hrát i na půlnoční. Ples se vydařil díky skvělé spolupráci mnoha farníků na jeho přípravě a atmosféra večera odpovídala myšlence ze zahajovací promluvy P. Andrzeje - radujme se, protože zde žijeme v míru...

Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity v naší obci letos proběhla 14.ledna. Velké poděkování patří vedoucím skupinek a malým i velkým koledníkům za připravenost a ochotu podpořit dobré dílo. Děkujeme všem dárcům za jejich velkou štědrost: výnos sbírky činí rekordních 31 663,-. 

V pátek 20. ledna 2023 byl v naší farnosti adorační den - ve 12.00 výstav Nejsvětější svátosti, v 17.30 společná modlitba a poté mše sv.

Neděle Božího slova - 22.ledna 2023, připraveny biblické citáty, seznam lektorů se bohudíky stále doplňuje.

24.ledna bylo instalováno nové osvětlení lodi kostela. Tu nyní osvětlují 3 elegantní nástropní světla s nízkou spotřebou. Současně byl za hlavní oltář připojen reflektor, který krásně nasvěcuje obraz sv. Jiří. Světla zhotovil a zapojil P. Miroslav Strnad, farář v Litovli. 

V neděli 29.ledna byla vyhlášena sbírka vosku na Ukrajinu.

Ve čtvrtek 2.února na Slavnost Uvedení Páně do chrámu byla mše sv. v 19.00, a to za živé a zemřelé ženy z naší farnosti.

V sobotu 4.února se mnozí pivínští farníci zúčastnili charitativní zabijačky ve prospěch Ukrajiny, kterou pořádala obec Vřesovice ve spolupráci s tamější farností a školou. Sbírku bylo možné podpořit nákupem zabijačkových specialit, oběda nebo večeře a přispět do pokladničky během hudebního vystoupení dětí ze školky a žáků ze školy, chrámového sboru... Celý program doprovázel slovem místní pan starosta se třemi anděly, akce se velmi vydařila. 

V neděli 5.února během mše sv. křest dítěte.

Ve středu 8.února po mši sv. přijaly 4 farnice svátost pomazání nemocných.

Popeleční středa letos připadla na 22.února, během postní doby v neděli od 14.00 hodin křížová cesta.


Rok 2020

V sobotu 4.ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Sbírka odstartovala v 9.00 požehnáním koledníkům v kostele. Ve prospěch Charity bylo třemi skupinkami koledníků vykoledováno 25 423 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto sbírku podpořili! Vlastní slavnost Zjevení Páně jsme slavili mší svatou v pondělí 6.ledna.

Po nedělní mši svaté 19.ledna byly jmenovány nové farní rady a jejich členové poté složili slib.

V pondělí 20. ledna byl v naší farnosti adorační den. Od 11.00. byla vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, v 16.30 ji zakončila společná modlitba a mše svatá. S obtížemi byly nakonec farníky obsazeny všechny "adorační půlhodiny".

17. farní ples se uskutečnil dne 25.1. Začátek byl tentokrát hned v 19.30 a k tanci i poslechu hrála opět cimbálová muzika Vinár.  Během večera jsme pak mohli být ve scénce svědky "Výběrového řízení na funkci kostelníka". Plesu se zúčastnilo velké množství lidí, a to především z okolí. I proto v pozdních nočních hodinách již nezbylo žádné z nachystaného občerstvení, což samozřejmě udělalo velkou radost pořadatelům.

Papež František ustanovil 3. neděli v mezidobí jako Neděli Božího slova, poprvé jsme ji slavili 26. ledna 2020. Při této příležitosti bylo požehnáno 17 lektorům naší farnosti.

Počátkem března  v naší vlasti vypukla koronavirová pandemie. 

V úterý 10.3. vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření ohledně shromažďování osob v souvislostí s epidemií onemocnění COVID-19. Tím bylo de facto stanoveno, že jedné bohoslužby se může účastnit max 100 lidí. Ve středu 11.3. bylo na mši sv. přítomno více farníků, protože od předcházejícího dne byly v souvislosti s pandemií uzavřeny všechny školy. Českou biskupskou konferencí bylo doporučeno, aby se při mši sv. upustilo od pozdravení pokoje a svaté přijímání bylo podáváno jen na ruku.
Vzhledem k novým opatřením vlády ČR byly od čtvrtka 12.3. zrušeny všechny bohoslužby ve farnosti. Mše sv. na dané úmysly byly slouženy O. Andrzejem soukromě bez účasti lidu. Farníci byly farářem vyzváni ke slavení neděle v rodinném kruhu. Bylo doporučeno sledovat mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků a připojit se ke každodenní modlitbě ve 20 hod na úmysly spojené s probíhající pandemií. Arcibiskup Jan Graubner udělil v souvislosti s touto situací dispens od nedělních mší svatých.

V prvním "jarním" týdnu se podařilo uskutečnit tradiční velký úklid kostela. Vzhledem k probíhající pandemii uklízely rodinné týmy tak, aby se vzájemně nepotkaly.
Farníci čerpali k duchovnímu životu mnoho informací a návodů na internetu. Velkou oblibu si získalo např. sledování ranních mší sv. s papežem Františkem přenášených TV Noe z Říma.
Naše farnost se pokusila nahradit setkávání farního společenství dotazníkem "Povídání před kostelem", který bylo možné vyplnit na webových stránkách farnosti. Tuto možnost mohli využít i "nefarníci".
Na základě situace ohledně probíhající pandemie bylo upuštěno od velikonoční svátosti smíření a doporučeno pravidelné zpytování svědomí, vzbuzování lítosti a varování se hříchu.

V neděli 5.4.  začal mimořádný Svatý týden. Farář sloužil mše sv. jen s nejnutnější asistencí pouze ve Vřesovicích. Byly požehnány kočičky, které byly následně dodány rodinám k připomenutí Květné neděle.
K prožívání Tridua farníci opět využívali nabídku sdělovacích prostředků nebo internetu, někteří slavili domácí liturgii. Mnozí se připojili k výzvě biskupů a v sobotu večer umístili za okna svých příbytků zapálenou svíčku jako připomínku Světla Kristova.
Během Třídenní byl otevřen kostel, aby měli farníci možnost rozjímat o Kristově utrpení  přímo v kostele, i když pouze za mříží. V pátek a v sobotu byl k tomuto účelu v předsíni kostela umístěn kříž.
Tradičního "hrkání" se ujaly "rodinné" týmy, aby nebylo porušeno nařízení vlády ohledně pohybu osob na veřejnosti.
P. Andrzej zaslal farníkům velikonoční pozdrav. Připomněl v něm, mimo jiné, že zmrtvýchvstání je cílem našeho života.
V neděli v poledne zněly po delší odmlce všechny zvony, které se podařilo opravit. Kostel byl slavnostně vyzdoben. V předsíni byl umístěn papírový model velikonočních událostí.
Velikonoce byly teplé, odpolední venkovní teplota přesahovala 20 st.C.

Po 6 týdnech, kdy se nemohly konat veřejné bohoslužby, se od neděle 26.4. opět sloužily mše sv. v kostele, přítomno mohlo být ale jen 15 účastníků. Vzhledem k tomu, že toto datum připadlo na pivínské hody, byli na hodové mši členové farní rady s rodinným příslušníkem. 
Po každé mši sv. byla možnost přistoupit ke sv. přijímání, které kněz podával před kostelem. Bylo doporučeno odstranit vodu z kropenek, pozdravení pokoje vyjádřit bezkontaktně, Eucharistii přijímat na ruku. Také se upustilo od přinášení obětích darů a do nedělní sbírky se přispívalo do košíku pod kůrem. Samozřejmostí bylo dodržovat opatření nařízená vládou - používání roušek na obličeji, dezinfekce při vstupu do kostela, 2 metrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.

V následujících dvou nedělích se farníci po dohodě na mši sv. střídali. Od pondělí 11.5. mohly být slaveny mše sv. s počtem 100 účastníků, což pro naši farnost znamenalo, že se v neděli 17.5. mohla společně setkat na mši svaté celá farnost. Červenými páskami byl upraven prostor lavic, aby bylo zajištěn odstup 2 m od jiných účastníků, rodiny se mohly posadit do jedné lavice. Čtení četli jen ministranti. Od 25.5. se povolený počet účastníků bohoslužeb zvýšil na 300.

sobotu 30.5. jsme v 19.30 slavili svatodušní vigilii, účast byla poměrně hojná, přijeli totiž i biřmovanci a jejich rodiny z Vřesovic. Vzhledem k tomu, že velikonoční vigilii jsme v kostele slavit nemohli, pro mnohé byla tato slavnost velkou radostí.

V květnu bylo také možné odevzdat pokladničky s Postní almužnou. Každoroční sbírky na Arcidiecézní seminář v Olomouci, na Boží hrob v Jeruzalémě a na církevní školy v diecézi byly zrušeny.

V pátek 5. června v pivínském kostele a faře proběhlo setkání mládeže prostějovského děkanátu Crossna, které se konává vždy v 1.pátek v měsíci střídavě v různých farnostech. 

Dny dobré vůle na Velehradě se letos nekonaly, ani pěší poutníci z Pivína a okolí na velehradskou pouť nevyšli.

Začátkem léta se zdá, že epidemie je za námi - od 8.6. mohlo být na bohoslužbě 500 lidí, od 15.6. není nutné dodržovat v kostele rozestupy, 7.7. je oznámeno Českou biskupskou konferencí, že vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi před zavedením omezení. Ovšem už za 14 dní se obnovují protiepidemická opatření – od 25.7. je povinnost nosit roušky na bohoslužbách od 100 lidí a v kostelích může být max. 500 lidí… Naší malé farnosti se tato omezení prozatím nedotkla.

V neděli 6.9. přijel sloužit poutní mši sv. P. Gabriel Malich OP, který je členem dominikánské komunity v Olomouci. Po odpoledních mariánských nešporách a svátostném požehnání se skupina věřících vydala k domu č.p. 267, před kterým byl požehnán nově postavený kamenný kříž. Následovalo příjemné setkání včetně občerstvení. Celý den poprchávalo až pršelo, během žehnání kříže déšť ustal a vysvitlo i slunce. 

Tradiční odpolední Posezení u kávy při příležitosti výročí posvěcení kostela se konalo v neděli 20. září, tentokrát na farním dvoře z důvodů protiepidemických opatření. Počasí bylo příjemné a navštívila je i jedna mladá rodina, která se do farnosti nově nastěhovala.

V pondělí 28.9. na slavnost sv. Václava byla mše sv. v 9.15.

Od podzimních měsíců se na základě počtu nakažených osob koronavirem v ČR opět mění protiepidemická opatření, a to někdy ze dne na den. Od 10. září byla opět zavedena povinnost nosit při bohoslužbách roušku, v neděli 11.10. jsme ještě mohli prožívat mši sv. společně, i když již s mnoha omezeními, např. místo společného zpěvu zpíval jen jeden zpěvák. Od středy 14.10. byla povolena účast na bohoslužbách jen 6 osobám, zpívat mohlo 5 osob z těch 6. Bohoslužeb se mohli zúčastnit jen ti farníci, kteří měli úmysl mše sv., a to do uvedeného omezeného počtu účastníků. Ostatní, na které se nedostalo, opět slavili neděli v domácím prostředí – domácí liturgií nebo sledovali mši sv. prostřednictvím medií. Opět byla možnost po středeční a nedělní mši sv. přistoupit ke sv. přijímání, které kněz podával před kostelem. Od 14.10. byla opět zavedena distanční výuka ve všech školách. Již od čtvrtka 22.10. byla protiepidemická opatření zase zpřísněna - na veřejné bohoslužbě mohl být pouze celebrant a ti, kteří zajišťovali bohoslužbu, mše sv. byly i přes tato velká omezení slouženy zde v Pivíně v kostele. Tento stav, kdy sice zvony zvaly věřící k bohoslužbě, ale tyto byly slouženy bez účasti lidu, trval vice než měsíc.

Po zlepšení situace byla od pondělí 23.11. povolena účast na bohoslužbách nejvýše 20 osobám. Kněz navrhl přidat mši sv. i v sobotu v 18.00 s nedělní platností, aby byla dána možnost většímu počtu farníků k účasti na nedělní liturgii. Toto opatření platilo prakticky jen pro sobotu 28. a neděli 29.11., od čtvrtku 3.12. zavedla vláda nový způsob určení počtu účastníků na bohoslužbách, a to na základě kapacity kostela – nyní mohlo přijít tolik lidí, aby počet nepřekročil 30% míst k sezení. Bohoslužeb se tedy mohlo v našem kostele účastnit 30 osob, během jednoho víkendu jsme se tedy mohli všichni prostřídat na mši s nedělní platností. Farníci se nejprve střídali na bohoslužbách na základě vzájemné ústní dohody, kterou bylo někdy náročné učinit. Od konce listopadu byl proto vytvořen rezervační systém - všichni farníci byli osloveni, že je možné si zapsat rezervaci na sobotní nebo nedělní mši na připravené listy, o nedělích měli přednost starší farníci a rodiny s malými dětmi. Středeční adventní mše byly rorátní, zdaleka nebyly obsazené do povoleného počtu…

Vzhledem k opětovnému zhoršování epidemické situace vláda přikročila k dalšímu zpřísnění opatření – tentokráte od pátku 18.12. byl povolen na bohoslužbách takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročil 20% míst k sezení. Vzadu v kostele přibyly tedy židle, aby se navýšil počet míst k sezení na 120 a tedy mohlo na mši sv. přijít 25 farníků. V sobotu 19.12. byla možnost předvánoční svátosti smíření. Před Štědrým dnem bylo možné si z kostela odnést Betlémské světlo. Abychom se mohli během Vánoc vystřídat na bohoslužbách, mohl se každý z farníků zapsat pouze na dvě ze čtyř vánočních mší – na jednu z Narození Páně (24. a 25.12.) a druhou z nedělního svátku Svaté rodiny 27.12. (v 9.15 a v 18.00). Mše sv. na svátek sv. Štěpána byla bonusová – přednostně mohli přijít ti, kteří měli zapsánu večerní mši sv. 27.12. Složité – jako celá tato doba. Do stanoveného počtu se nepočítala obsluha – kněz, ministranti a varhaník se scholou a děti do 6 let. 

31.12. v 16.00 byla sloužena děkovná mše za uplynulý rok.

Rok 2019 - 500 let od 1. zmínky o pivínském kostele

V neděli 6.ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Ve prospěch Charity bylo třemi skupinkami koledníků vykoledováno 23 928 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto sbírku podpořili!

V neděli 20. ledna 2019 byl v naší farnosti adorační den. Na závěr mše sv. byla vystavena Nejsvětější svátost a následovala celodenní adorace, kterou v 16.30 zakončila společná modlitba a svátostné požehnání.

Po roce farníci opět připravili svůj ples. Měl pořadové číslo 16,  a konal se v sobotu 26.ledna. Dopoledne se připravovalo občerstvení a výzdoba sálu, abychom v příjemném prostředí mohli přivítat účastníky plesu. Zpočátku to vypadalo, že se jich moc nesejde, ale po 20. hodině, kdy zazněly první tóny cimbálové muziky Vinár, už byly všechny židle téměř obsazeny, včetně těch na přísálí. Po úvodním slově moderátora a požehnání duchovního správce se taneční parket postupně zaplnil tanečními páry - ať už místními, ale především z širokého okolí. Od tance si mohly odpočinout během scénky, která nás zavedla až k nebeské bráně. Tradiční tombola byla opět zajímavá díky darům obcí spolupořádajících farností a příznivců plesu. Opět nechyběla bohatá nabídka moravských vín a tradiční občerstvení letos doplnily výborné chlazené dezerty. Po závěrečném zpěvu a potlesku muzice moderátor všechny pozval na 17. farní ples, který se, dá-li Bůh, uskuteční 25.1.2020.

Postní doba začala Popeleční středou 6.3. Z nabídky postních aktivit bylo možné využívat společnou modlitbu křížových cest, které se konaly každou neděli ve 14.30 a přicházelo na ně kolem 15 farníků. Také byla možnost prožít duchovní obnovu ve Vřesovicích, kterou připravily sestry z Kongregace sester Božího milosrdenství ze Dvora Králové nad Labem. Obnova probíhala od pátečního večera až do neděle, kdy sestry přijely odpoledne i do Pivína na křížovou cestu. Poté spolu s několika pivínskými farníky využily pohostinnosti vřesovské fary k příjemnému setkání. Diecézního setkání mládeže v Přerově se zúčastnili dva mladí farníci. Bohoslužba o Květné neděli byla zahájena před kostelem žehnáním ratolestí a průvodem do kostela. Pašije byly zazpívány třemi muži.

Celé velikonoční triduum jsme mohli prožít v našem kostele. Mše na Zelený čtvrtek byla sloužena v 18.30 a velkopáteční obřady navazovaly na křížovou cestu, která začínala v 15.00. Několik dětí se podílelo na tradičním "hrkání".  "Boží hrob" byl letos umístěn před lavicemi v blízkosti křtitelnice. Velikonoční vigilie se od 19.00 zúčastnilo i několik farníků z Výšovic a ze Skalky, zapojili se též jako lektoři, letos se byla čtena 4 čtení ze Starého zákona a epištola. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně měla letos pokročilé datum 21.dubna. Teplota v kostele byla 12°C, venkovní teplota odpoledne dosáhla 24°C. 

Teplého dubnového počasí bylo využito k jarnímu úklidu kostela a okolí. Za použití vysokozdvižné plošiny byly vyčištěny okapy na kostele. Byl pořízen nový koberec do presbytáře a do sakristie. Také byla obnovena textilní dekorace ve svatostánku.

23.3. se uskutečnila v našem kostele pouť šternberské farnosti za nemocné. Po mši svaté byli poutníci seznámeni s historií našeho kostela a poutního místa.

28.dubna, o 2. neděli velikonoční - neděli Božího milosrdenství - jsme slavili hody ke sv. Jiří.  Mši sv. v 10.30 přijel sloužit Mons. Josef Socha, emeritní generální vikář královehradecké diecéze. Odpoledne od 14.30 byla modlitba korunky k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání s P.Bedřichem Horákem.

3.5. naše farnost hostila CROSSNU - setkání mládeže prostějovského děkanátu. Po mši svaté v 19.00, kterou doprovázelo radostně zpívající a hrající hudební seskupení, mládež využila zázemí naší fary.

V květnu jsme při májových pobožnostech měli možnost seznámit se s životopisem P. Františka od Kříže Jordana, zakladatele Společnosti Božského Spasitele. S posláním salvatorianů nás na poslední pobožnosti seznámil P. Andrzej.

U příležitosti 110. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Pivíně byla v kostele slavena mše sv. za živé a zemřelé členy sboru SDH.

Velikonoční dobu jsme zakončili o Slavnosti Seslání Ducha svatého. V její předvečer jsme společně s farníky ze Skalky, Výšovic a Vřesovic prožili svatodušní vigilii.

V noci z 18. na 19. června 2019 byl náhle z vůle Všemohoucího povolán do nebeského království pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě a převor - administrátor Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Ve čtvrtek 27. června jsme se s ním v Rajhradě  při zádušní mši svaté rozloučili a doprovodili ho  na hřbitov, kde byl uložen do hrobu rajhradských benediktinů.

V neděli 23.6. poprvé přijala Krista v Eucharistii jedna dívka.

K pravidelným poutníkům, kteří putují 4.7. na Velehrad, se v Pivíně připojuje stále větší počet pěších putujících.

Poslední prázdninový víkend se děti se svými rodiči a prarodiči sešly u táboráku, aby zavzpomínaly na prázdniny a při nedělní mši sv. jim byly požehnány aktovky a školní potřeby pro následující školní rok.

Poutní mši sv. v den Svátku Narození Panny Marie slavil s místním duchovním správcem P. Bedřich Horák, t.č. farář ve Svatobořicích- Mistříně. 

V neděli 22.9. tomu bylo 112 roků, co byl pivínský kostel vysvěcen. Při této příležitosti se farníci sešli na faře k "posezení u kávy". Během odpoledne byla možnost shlédnout videozáznam z primiční mše sv. P. Augustina Gazdy OSB a také se podělit o své zážitky z prázdninových cest. 

Z roku 1519 pochází první písemný záznam o kostele v Pivíně. U příležitosti tohoto 500.výročí byl 6.října uspořádán koncert duchovní hudby, na jehož začátku byl zmíněn historický zápis v Moravských zemských deskách. Své umění předvedl hrou na cembalo Ondřej Mucha, na varhany hrála Anna Muchová a na housle Jan Tomanek. Zazněly skladby J.S.Bacha a dalších autorů.

Od října se asi deset farníků všech tří farností začalo scházet na vřesovické faře s panem farářem k modlitbě Písmem svatým.

Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, jsme si připomněli v neděli  20. října při mši svaté. Sbírka byla určena na misie.
Již v pátek 18. října jsme se v kostele v 18.00 připojili byť v malém počtu k Misijnímu mostu modlitby.

O slavnosti Všech svatých byla sloužena mše svatá v 17.00. V sobotu 2.11. po mši svaté, která byla v 9.15, jsme pokračovali v motlitbě za naše zemřelé na místním hřbitově.

25. 11. se uskutečnílo okresní kolo soutěže Bible a my. V první kategorii, s tématem Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu, se na čtvrtém místě umístil Pavel Horák a třetí kategorii, s tématem Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů, vyhrála a postoupila do celostátního kola Markéta Janíková.

Po mnoha letech se z dúvodu malého počtu mladších školních dětí neuskutečnila adventní příprava. I Mikuláš, který naděloval o druhé neděli adventní toto zjistil a tak letos odměnil lektory. V adventní pátky se konaly v 17.00 rorátní mše svaté. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie byla letos přesunuta na pondělí 9.12., kdy se v 18.00 konala mše svatá.

22. prosince se konaly volby do farní rady.

Příprava na Vánoce vyvrcholila úklidem kostela a stavěním stromků a betléma v pondělí 23.12. Na Štědrý den jsme se pak sešli v 21.30 v zaplněném kostele ke slavení "půlnoční" mše svaté. Rok jsme zakončili děkovnou mší svatou 31.12. v 16.00.


Rok 2018 - 50 let pivínských zvonů

V sobotu 6. ledna na Slavnost Zjevení Páně byla mše sv. v 9.15, poté dostali požehnání koledníci Tříkrálové sbírky. I letos vyšli ve třech skupinkách do ulic Pivína a během slunečného odpoledne vybrali do pokladniček 22 909,- na dílo Charity. Všem dárcům a koledníkům děkujeme za jejich štědrost.

V sobotu 20. ledna byl v naší farnosti adorační den a den modliteb za bohoslovce. V 9.15 byla sloužena mše sv., pak následoval výstav Nejsvětější Svátosti a celodenní adorace, kterou v 17.15 zakončila společná adorace a svátostné požehnání.

Vrcholem plesové sezóny naší farnosti pak byl již XV. farní ples, který se konal v sobotu 3.února. Jako každý rok i letos hrála k poslechu a tanci cimbálová muzika, tentokráte Varmužova kapela ze Svatobořic-Mistřína. Během večera jsme se z úst moderátora dozvěděli něco o historii plesu a o Varmužově muzice. Ve scénce jsme shlédli, jak může vypadat, když pražská televize přijede natáčet pivínské sekáče. Po půlnoci se někteří z nás mohli radovat při losování tomboly. I letos bylo nachystáno bohaté občerstvení, a to včetně míchaných nápojů. Navzdory začínající chřipkové epidemii se nás sešlo opět o něco víc. A tak se těšíme za rok na ten XVI. ples.

V postní době se konaly každou neděli odpoledne pobožnosti křížové cesty. Děti a mládež se mohly při nedělní mši sv. připojit k postní přípravě na téma Kříž znamení naděje. Tato příprava vyvrcholila na Květnou neděli společnou cestou ke křížům za Pivínem. Nejprve jsme se zastavili u kříže nad hřištěm, kde jsme si přečetli o významu křížů v krajině. Po rozsvícení svíce a zazpívání písně s kytarou jsme pokračovali ke kříži na Skalku. Cestou jsme se modlili korunku k Božímu milosrdenství. Po závěrečné modlitbě a písničce jsme se společně u kříže vyfotili a vrátili se domů.

Mše sv. na památku poslední večeře Páně byla sloužena v 18.30 s úmyslem na poděkování za našeho duchovního správce a s prosbou o nová duchovní povolání. O Velkém pátku jsme se v 15.00 pomodlili křížovou cestu za naše rodiny a poté prožili velkopáteční obřady. Na Bílou sobotu byla možnost adorace u Božího hrobu, kde proběhla tradiční sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně letos v našem kostele nebyla. Farníci využili okolní farnosti - nejvíce Klenovice na Hané a Výšovice. Během vigilie se spustil silný déšť. O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byly požehnány pokrmy a uskutečnila se sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. V pondělí velikonoční se mše sv. zúčastnilo jen cca 30 farníků, z důvodu pomlázky mnozí navštěvují bohoslužby v okolí, kde je dřívější začátek mše sv.

V týdnu před našimi hody proběhl úklid kostela a jeho okolí a také fary.
O 4. neděli velikonoční - neděli Dobrého pastýře - jsme slavili hody ke sv. Jiří.  Mši sv. v 10.30 sloužil Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Koncelebroval  P. Andrzej a přisluhoval jáhen Pavel Barbořák SDS, který v našem děkanátu vykonává svou jáhenskou praxi. Po mši sv. jsme zazpívali Te Deum a přijali svátostné požehnání. Pěkné společenství pokračovalo i po mši sv. před kostelem. Za slunečného počasí a doprovodu dechové hudby Vřesovanka byla možnost setrvat u dobrého vína, slivovice, vdolečků a zákusků. Poté biskup odjel na faru do Vřesovic ke slavnostnímu obědu, spolu se zástupci farní rady byl přítomen i P. Bedřich Horák.

V měsíci květnu jsme se v nedělní podvečery scházeli, abychom uctili Pannu Marii. Po úvodní marianské písni se děti modlily desátek růžence, poté následovalo zamyšlení nad úvahami P. Vojtěcha Kodeta s následnými prosbami a na závěr jsme společně prosili o ochranu v modlitbě litanií.

12 farníků se v sobotu 12.5. vydalo s O. Andrzejem na tradiční pouť do Křtin. Vycházeli z Račic, kde zaparkovali svá auta. Po cca 3 hodinovém putování se zastávkami u obrázku v lese nad Račicemi a u kapličky v Bukovince se poutníkům opět ukázal křtinský chrám ozářený sluncem v celé své kráse. O. Andrzej, kterému se tento pohled naskytl poprvé, prohlásil: "Jako v Pivíně!" (Že by opravdu Santini...???)  Při večerní mši sv., kterou sloužili 4 kněží,  se k pivínským připojila skupina 8 poutníků - pivínských rodáků, kteří putovali z Lulče a zůstali ve Křtinách i na noc s možností přespání v místní škole. 

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého se poprvé v naší farnosti uskutečnila Svatodušní vigilie. Asi 25 věřících se v 19.00 shromáždilo před kostelem u hořícího ohně. Po slovech evangelia se průvod s rozžatými svícemi přesunul do kostela. Po bohoslužbě slova proběhla obnova biřmovacích závazků. V závěru mše sv. zaznělo přání od kněze, abychom v této tradici pokračovali. Téměř letní počasí přímo vybízelo pokračovat  ve společenství i mimo kostel. Takže se znovu rozdělal oheň, tentokrát na farním dvoře......

O slavnosti Nejsvětější Trojice farníci poblahopřáli svému duchovnímu otci k jeho kněžskému výročí. Na dortu, který mu předali, bylo 15 bílých květů - symbol 15 let jeho kněžské služby.

V neděli 17.6. jeden chlapec přistoupil k 1. sv. přijímání. Po celou mši sv. ho laskavě doprovázeli rodiče, a tak velmi symbolicky vyvrcholila jejich společná přípravu k této svátosti.

V pátek 29.6.2018 na Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů byla mše sv. v 18.00 a to na poděkování za uplynulý školní rok. Poté jsme na farním dvoře společně opekli klobásky a děti se rozutekly na prázdniny.

4.7. vyšlo na pěší pouť na Velehrad 28 poutníků z Pivína, Vřesovic, Klenovic a Němčic. Celý den byl velmi horký. Po několika menších zastávkách a jedné větší ve Zdounkách se už všichni těšili do chřibských lesů. Odměnou po náročné pouti pak byl příjemný večer prožitý na Velehradě na Koncetru lidí dobré vůle. Pěší skupinu rozšířili 3 poutníci cyklisté, kteří přijeli z Klenovic a jeden poutník, který putoval z Pivína na Velehrad přes noc a také posádky doprovodných vozidel.

Poutní mši svatou k svátku Narození Panny Marie přijel sloužit novokněz P. Jan Svozílek, rodák z Dobromilic. Na závěr mše svaté pak uděloval novokněžské požehnání. Opět došli pěší poutníci z Dobrochova. Odpoledne po svátostném požehnání vystoupil v kostele mužský pěvecký sbor Rovina, který pak zazpíval i v parku. Též bylo možno se na faře setkat s P. Svozílkem.

V neděli 23.9. jsme si při mši svaté připomněli výročí posvěcení našeho kostela. U té příležitosti se v odpoledních hodinách konalo na faře "posezení u kávy". Promítnutím amatérského filmu jsme si připomněli 50. výročí posvěcení pivínských zvonů. Také byl přehrán zvukový záznam z australského rozhlasu s reportáží o pivínských zvonech. Pak následovalo cestování Evropou s fotkami z dovolených farníků.

V neděli 28.10. jsme si připomněli sté výročí vzniku republiky. Za naši vlast jsme se modlili v přímluvách, na závěr mše svaté jsme zazpívali Te Deum a Svatováclavský chorál.

V pondělí 26.11.2018 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG a ZŠ v Prostějově. Dva žáci soutěžili v 2. kategorii a s tématem - Ježíšova podobenství - si poradili velmi dobře. Markéta nakonec skončila druhá a postupuje do celostátního kola, Vašík se umístil na pěkném čtvrtém místě. Stejného umístění dosáhl v 1. kategorii s obtížným tématem - Abraham -  i Pavlík, který se letos zúčastnil soutěže poprvé.

Byl pořízen nový sedes a abak, tím došlo k úpravě liturgického prostoru v presbytáři.

Adventní příprava byla i letos připravena nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé - a byla inspirován písní "Rosu dejte, nebesa, shůry" (Rorate coeli) a slovy proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí výhonek z kořene Jesse“. Z nedělní mše sv. si děti i dospělí mohli odnést "kapku rosy" s biblickým citátem k povzbuzení a drobným úkolem. Snažili jsme se tak během adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat Ježíše Krista do našich rodin, do práce nebo do školy. V pátky v 17.00 bývaly rorátní mše svaté.

V neděli 9.12. nás po mši svaté navštívil v kostele svatý Mikuláš. Jako obvykle naděloval především dětem, ale tentokrát i farníkům starajícím se o uklid kostela a kapličky, o sečení trávy, .... Mikuláš nezapoměl ani na pana faráře a zevrubně se ho vyptal na jeho nový-starý automobil.

Jako vloni jsme se na Vánoce připravovali výzdobou kostela, tak i možností odnést si do svých domovů betlémské světlo. To bylo v kostele k dispozici po nedělní mši svaté a pro občany pak na Štědrý den odpoledne. Na půlnoční mši svaté v 21.30 zaznělo do plného kostela nově nacvičené latinské ordinárium.

Poslední den v roce byla v 16.00 sloužena mše svatá na poděkování za uplynulý rok.

Rok 2017

O Slavnosti Zjevení Páně bylo po mši svaté uděleno požehnání tříkrálovým koledníkům. V mrazivou sobotu 7.ledna, kdy teplota klesla k -20°C, pak vyrazily tři skupiny koledníků na Tříkrálovou sbírku pro Charitu, která vynesla 20 821 Kč. Všem, kdo sbírku podpořili, děkujeme.

V pátek 20.ledna byl v naší farnosti adorační den. Příležitost k adoraci před Nejsvětější svátosti byla od 13.00 do 17.00, pak následovala mše sv.

Letošní zima byla mrazivá. V kostele bylo koncem ledna naměřeno -1°C.

Dne 28.ledna se sešli lidé z Pivína a okolí na již XIV. farním plese. Ten byl zahájen předtančením folklórní skupiny Klas a za doprovodu cimbálové muziky Vinár se pak tančilo a zpívalo do pozdních nočních hodin. Během večera nás ve scénce pobavil "stréček Křópal s Joséfkem Melhubó" a pak už jsme se mohli těšit na losování bohaté tomboly. K tradičnímu občerstvení během plesu letos přibyly míchané nápoje, což si snad nikdo z účastníků nenechal ujít. 

Číst dál...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Tříkrálová sbírka 2024

  Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity proběhla v Pivíně v neděli 7.ledna 2024. Koledníci se setkali...

 • Žhavé aktuality

  Nabízíme odkaz na webové stránky 

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...