...něco z historie pivínského kostela

Pivínský kostel je zasvěcen sv. Jiří, je však zároveň mariánským poutním místem.

Kdy přesně byl kostel v Pivíně postaven, není známo. První písemná zmínka o něm je z roku 1519. Jelikož tehdejší majitelé Pivína byli utrakvisté, byl patrně i kostel používán pro bohoslužby vyznavačů kalicha. Během třicetileté války byl dvakrát vypleněn (1623 a 1642), avšak zničeno bylo jen vybavení kostela. Od roku 1661 patřil Pivín premonstrátům z Hradiska u Olomouce. Od tohoto data kostel slouží výhradně pro katolické účely. V červenci roku 1712 do kostela uhodil blesk a kostel vyhořel. Oprava již nebyla možná a proto se tehdejší opat Bernard Wancke rozhodl, že zde postaví kostel nový.

Existují domněnky, že plány k tomuto kostelu vyhotovil významný stavitel Jan Blažej Santini – Aichel. Zatím se však nepodařilo najít důkaz, který by tyto domněnky potvrzoval nebo naopak vyvracel. Kostel byl dostavěn v roce 1716 a byl zřejmě pouze benedikován (požehnán) a teprve 22. 9. 1907 vysvěcen arcibiskupem Františkem Saleským Bauerem. Kostel je jednolodní, postavený v barokním slohu. Vybavení kostela se dělalo postupně, až byly peníze. Dva boční oltáře byly postaveny nejdříve. V roce 1727 je zhotovil Jan Stürmer z Olomouce. Hlavní oltář s retabulem byl pořízen teprve v r. 1743. Oltářní obraz patrona kostela sv. Jiří namaloval významný olomoucký malíř Josef Handke. Je umístěn mezi dvěma sloupy nad nimiž je alegorie Nejsvětější Trojice. Po stranách sloupů stojí sochy – vpravo sv. Norbert, zakladatel premonstrátského řádu a vlevo sv. Augustin, jehož řeholí se premonstráti řídí. Původní oltářní mensa byla dřevěná. Dnešní mramorová byla pořízena až na poč. 20. stol. Zároveň s hlavním oltářem byla v r. 1743 pořízena dřevěná kazatelna. Za faráře Martina Winklera byla pořízena nová kamenná dlažba, což bylo kolem r. 1753. Martin Winkler také nechal umístit nad oltář milostný obraz P. Marie. Teprve v r. 1774 byl pořízen nový svatostánek s cherubíny po stranách.

Kolem kostela byl původně hřbitov obehnaný zdí. V roce 1784 byl založen nový hřbitov, neboť prostor kolem kostela byl v té době již nedostačující. Na věž kostela byly postupně umísťovány zvony – 1749 zde byl umístěn první. Dnes má pivínský kostel 5 zvonů.

Kostel v Pivíně prošel ve své historii mnoha opravami a úpravami. Nikdy však nebyl porušen sloh, ve kterém byl vystavěn. Nejrozsáhlejší úprava interiéru byla provedena v letech 1982 – 1984, kdy byl upraven liturgický prostor pro naplnění liturgické reformy 2. vatikánského koncilu.

Zpracoval Václav Horák

 • Tříkrálová sbírka 2021

  Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke...

 • Dušičky

  Pondělí 1. 11. 2021 - Slavnost Všech svatých - mše sv. v 17.30

  Úterý 2. 11. 2021 - Vzpomínka na...
 • Neděle Božího slova 2021

  3. neděli v mezidobí ustanovil papež František  jako Neděli Božího slova, letos připadá na 24. ledna.

 • „Povídání před kostelem 2020“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...