Rok 2019 - 500 let od 1. zmínky o pivínském kostele

V neděli 6.ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Ve prospěch Charity bylo třemi skupinkami koledníků vykoledováno 23 928 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto sbírku podpořili!

V neděli 20. ledna 2019 byl v naší farnosti adorační den. Na závěr mše sv. byla vystavena Nejsvětější svátost a následovala celodenní adorace, kterou v 16.30 zakončila společná modlitba a svátostné požehnání.

Po roce farníci opět připravili svůj ples. Měl pořadové číslo 16,  a konal se v sobotu 26.ledna. Dopoledne se připravovalo občerstvení a výzdoba sálu, abychom v příjemném prostředí mohli přivítat účastníky plesu. Zpočátku to vypadalo, že se jich moc nesejde, ale po 20. hodině, kdy zazněly první tóny cimbálové muziky Vinár, už byly všechny židle téměř obsazeny, včetně těch na přísálí. Po úvodním slově moderátora a požehnání duchovního správce se taneční parket postupně zaplnil tanečními páry - ať už místními, ale především z širokého okolí. Od tance si mohly odpočinout během scénky, která nás zavedla až k nebeské bráně. Tradiční tombola byla opět zajímavá díky darům obcí spolupořádajících farností a příznivců plesu. Opět nechyběla bohatá nabídka moravských vín a tradiční občerstvení letos doplnily výborné chlazené dezerty. Po závěrečném zpěvu a potlesku muzice moderátor všechny pozval na 17. farní ples, který se, dá-li Bůh, uskuteční 25.1.2020.

Postní doba začala Popeleční středou 6.3. Z nabídky postních aktivit bylo možné využívat společnou modlitbu křížových cest, které se konaly každou neděli ve 14.30 a přicházelo na ně kolem 15 farníků. Také byla možnost prožít duchovní obnovu ve Vřesovicích, kterou připravily sestry z Kongregace sester Božího milosrdenství ze Dvora Králové nad Labem. Obnova probíhala od pátečního večera až do neděle, kdy sestry přijely odpoledne i do Pivína na křížovou cestu. Poté spolu s několika pivínskými farníky využily pohostinnosti vřesovské fary k příjemnému setkání. Diecézního setkání mládeže v Přerově se zúčastnili dva mladí farníci. Bohoslužba o Květné neděli byla zahájena před kostelem žehnáním ratolestí a průvodem do kostela. Pašije byly zazpívány třemi muži.

Celé velikonoční triduum jsme mohli prožít v našem kostele. Mše na Zelený čtvrtek byla sloužena v 18.30 a velkopáteční obřady navazovaly na křížovou cestu, která začínala v 15.00. Několik dětí se podílelo na tradičním "hrkání".  "Boží hrob" byl letos umístěn před lavicemi v blízkosti křtitelnice. Velikonoční vigilie se od 19.00 zúčastnilo i několik farníků z Výšovic a ze Skalky, zapojili se též jako lektoři, letos se byla čtena 4 čtení ze Starého zákona a epištola. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně měla letos pokročilé datum 21.dubna. Teplota v kostele byla 12°C, venkovní teplota odpoledne dosáhla 24°C. 

Teplého dubnového počasí bylo využito k jarnímu úklidu kostela a okolí. Za použití vysokozdvižné plošiny byly vyčištěny okapy na kostele. Byl pořízen nový koberec do presbytáře a do sakristie. Také byla obnovena textilní dekorace ve svatostánku.

23.3. se uskutečnila v našem kostele pouť šternberské farnosti za nemocné. Po mši svaté byli poutníci seznámeni s historií našeho kostela a poutního místa.

28.dubna, o 2. neděli velikonoční - neděli Božího milosrdenství - jsme slavili hody ke sv. Jiří.  Mši sv. v 10.30 přijel sloužit Mons. Josef Socha, emeritní generální vikář královehradecké diecéze. Odpoledne od 14.30 byla modlitba korunky k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání s P.Bedřichem Horákem.

3.5. naše farnost hostila CROSSNU - setkání mládeže prostějovského děkanátu. Po mši svaté v 19.00, kterou doprovázelo radostně zpívající a hrající hudební seskupení, mládež využila zázemí naší fary.

V květnu jsme při májových pobožnostech měli možnost seznámit se s životopisem P. Františka od Kříže Jordana, zakladatele Společnosti Božského Spasitele. S posláním salvatorianů nás na poslední pobožnosti.seznámil P. Andrzej.

U příležitosti 110. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Pivíně byla v kostele slavena mše sv. za živé a zemřelé členy sboru SDH.

Velikonoční dobu jsme zakončili o Slavnosti Seslání Ducha svatého. V její předvečer jsme společně s farníky ze Skalky, Výšovic a Vřesovic prožili svatodušní vigilii.

V noci z 18. na 19. června 2019 byl náhle z vůle Všemohoucího povolán do nebeského království pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě a převor - administrátor Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Ve čtvrtek 27. června jsme se s ním v Rajhradě  při zádušní mši svaté rozloučili a doprovodili ho  na hřbitov, kde byl uložen do hrobu rajhradských benediktinů.

V neděli 23.6. poprvé přijala Krista v Eucharistii jedna dívka.

K pravidelným poutníkům, kteří putují 4.7. na Velehrad, se v Pivíně připojuje stále větší počet pěších putujících.

Poslední prázdninový víkend se děti se svými rodiči a prarodiči sešli u táboráku, aby zavzpomínaly na prázdniny a při nedělní mši sv. jim byly požehnány aktovky a školní potřeby pro následující školní rok.

Poutní mši sv. v den Svátku Narození Panny Marie slavil s místním duchovním správcem P. Bedřich Horák, t.č. farář ve Svatobořicích- Mistříně. 

V neděli 22.9. tomu bylo 112 roků, co byl pivínský kostel vysvěcen. Při této příležitosti se farníci sešli na faře na odpoledním "posezení na faře". Během odpoledne byla možnost shlédnout videozáznam z primiční mše sv. P. Augustina Gazdy OSB a také se podělit o své zážitky z prázdninových cest. 

Z roku 1519 pochází první písemný záznam o kostele v Pivíně. U příležitosti tohoto 500.výročí byl uspořádán koncert duchovní hudby, na jehož začátku byl zmíněn historický zápis v Moravských zemských deskách. Své umění předvedl hrou na cembalo Ondřej Mucha, na varhany hrála Anna Muchová a na housle Jan Tomanek. Zazněly skladby J.S.Bacha a dalších autorů.


Rok 2018 - 50 let pivínských zvonů

V sobotu 6. ledna na Slavnost Zjevení Páně byla mše sv. v 9.15, poté dostali požehnání koledníci Tříkrálové sbírky. I letos vyšli ve třech skupinkách do ulic Pivína a během slunečného odpoledne vybrali do pokladniček 22 909,- na dílo Charity. Všem dárcům a koledníkům děkujeme za jejich štědrost.

V sobotu 20. ledna byl v naší farnosti adorační den a den modliteb za bohoslovce. V 9.15 byla sloužena mše sv., pak následoval výstav Nejsvětější Svátosti a celodenní adorace, kterou v 17.15 zakončila společná adorace a svátostné požehnání.

Vrcholem plesové sezóny naší farnosti pak byl již XV. farní ples, který se konal v sobotu 3.února. Jako každý rok i letos hrála k poslechu a tanci cimbálová muzika, tentokráte Varmužova kapela ze Svatobořic-Mistřína. Během večera jsme se z úst moderátora dozvěděli něco o historii plesu a o Varmužově muzice. Ve scénce jsme shlédli, jak může vypadat, když pražská televize přijede natáčet pivínské sekáče. Po půlnoci se někteří z nás mohli radovat při losování tomboly. I letos bylo nachystáno bohaté občerstvení, a to včetně míchaných nápojů. Navzdory začínající chřipkové epidemii se nás sešlo opět o něco víc. A tak se těšíme za rok na ten XVI. ples.

V postní době se konaly každou neděli odpoledne pobožnosti křížové cesty. Děti a mládež se mohly při nedělní mši sv. připojit k postní přípravě na téma Kříž znamení naděje. Tato příprava vyvrcholila na Květnou neděli společnou cestou ke křížům za Pivínem. Nejprve jsme se zastavili u kříže nad hřištěm, kde jsme si přečetli o významu křížů v krajině. Po rozsvícení svíce a zazpívání písně s kytarou jsme pokračovali ke kříži na Skalku. Cestou jsme se modlili korunku k Božímu milosrdenství. Po závěrečné modlitbě a písničce jsme se společně u kříže vyfotili a vrátili se domů.

Mše sv. na památku poslední večeře Páně byla sloužena v 18.30 s úmyslem na poděkování za našeho duchovního správce a s prosbou o nová duchovní povolání. O Velkém pátku jsme se v 15.00 pomodlili křížovou cestu za naše rodiny a poté prožili velkopáteční obřady. Na Bílou sobotu byla možnost adorace u Božího hrobu, kde proběhla tradiční sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně letos v našem kostele nebyla. Farníci využili okolní farnosti - nejvíce Klenovice na Hané a Výšovice. Během vigilie se spustil silný déšť. O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byly požehnány pokrmy a uskutečnila se sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. V pondělí velikonoční se mše sv. zúčastnilo jen cca 30 farníků, z důvodu pomlázky mnozí navštěvují bohoslužby v okolí, kde je dřívější začátek mše sv.

V týdnu před našimi hody proběhl úklid kostela a jeho okolí a také fary.
O 4. neděli velikonoční - neděli Dobrého pastýře - jsme slavili hody ke sv. Jiří.  Mši sv. v 10.30 sloužil Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Koncelebroval  P. Andrzej a přisluhoval jáhen Pavel Barbořák SDS, který v našem děkanátu vykonává svou jáhenskou praxi. Po mši sv. jsme zazpívali Te Deum a přijali svátostné požehnání. Pěkné společenství pokračovalo i po mši sv. před kostelem. Za slunečného počasí a doprovodu dechové hudby Vřesovanka byla možnost setrvat u dobrého vína, slivovice, vdolečků a zákusků. Poté biskup odjel na faru do Vřesovic ke slavnostnímu obědu, spolu se zástupci farní rady byl přítomen i P. Bedřich Horák.

V měsíci květnu jsme se v nedělní podvečery scházeli, abychom uctili Pannu Marii. Po úvodní marianské písni se děti modlily desátek růžence, poté následovalo zamyšlení nad úvahami P. Vojtěcha Kodeta s následnými prosbami a na závěr jsme společně prosili o ochranu v modlitbě litanií.

12 farníků se v sobotu 12.5. vydalo s O. Andrzejem na tradiční pouť do Křtin. Vycházeli z Račic, kde zaparkovali svá auta. Po cca 3 hodinovém putování se zastávkami u obrázku v lese nad Račicemi a u kapličky v Bukovince se poutníkům opět ukázal křtinský chrám ozářený sluncem v celé své kráse. O. Andrzej, kterému se tento pohled naskytl poprvé, prohlásil: "Jako v Pivíně!" (Že by opravdu Santini...???)  Při večerní mši sv., kterou sloužili 4 kněží,  se k pivínským připojila skupina 8 poutníků - pivínských rodáků, kteří putovali z Lulče a zůstali ve Křtinách i na noc s možností přespání v místní škole. 

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého se poprvé v naší farnosti uskutečnila Svatodušní vigilie. Asi 25 věřících se v 19.00 shromáždilo před kostelem u hořícího ohně. Po slovech evangelia se průvod s rozžatými svícemi přesunul do kostela. Po bohoslužbě slova proběhla obnova biřmovacích závazků. V závěru mše sv. zaznělo přání od kněze, abychom v této tradici pokračovali. Téměř letní počasí přímo vybízelo pokračovat  ve společenství i mimo kostel. Takže se znovu rozdělal oheň, tentokrát na farním dvoře......

O slavnosti Nejsvětější Trojice farníci poblahopřáli svému duchovnímu otci k jeho kněžskému výročí. Na dortu, který mu předali, bylo 15 bílých květů - symbol 15 let jeho kněžské služby.

V neděli 17.6. jeden chlapec přistoupil k 1. sv. přijímání. Po celou mši sv. ho laskavě doprovázeli rodiče, a tak velmi symbolicky vyvrcholila jejich společná přípravu k této svátosti.

V pátek 29.6.2018 na Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů byla mše sv. v 18.00 a to na poděkování za uplynulý školní rok. Poté jsme na farním dvoře společně opekli klobásky a děti se rozutekly na prázdniny.

4.7. vyšlo na pěší pouť na Velehrad 28 poutníků z Pivína, Vřesovic, Klenovic a Němčic. Celý den byl velmi horký. Po několika menších zastávkách a jedné větší ve Zdounkách se už všichni těšili do chřibských lesů. Odměnou po náročné pouti pak byl příjemný večer prožitý na Velehradě na Koncetru lidí dobré vůle. Pěší skupinu rozšířili 3 poutníci cyklisté, kteří přijeli z Klenovic a jeden poutník, který putoval z Pivína na Velehrad přes noc a také posádky doprovodných vozidel.

Poutní mši svatou k svátku Narození Panny Marie přijel sloužit novokněz P. Jan Svozílek, rodák z Dobromilic. Na závěr mše svaté pak uděloval novokněžské požehnání. Opět došli pěší poutníci z Dobrochova. Odpoledne po svátostném požehnání vystoupil v kostele mužský pěvecký sbor Rovina, který pak zazpíval i v parku. Též bylo možno se na faře setkat s P. Svozílkem.

V neděli 23.9. jsme si při mši svaté připomněli výročí posvěcení našeho kostela. U té příležitosti se v odpoledních hodinách konalo na faře "posezení u kávy". Promítnutím amatérského filmu jsme si připomněli 50. výročí posvěcení pivínských zvonů. Také byl přehrán zvukový záznam z australského rozhlasu s reportáží o pivínských zvonech. Pak následovalo cestování Evropou s fotkami z dovolených farníků.

V neděli 28.10. jsme si připomněli sté výročí vzniku republiky. Za naši vlast jsme se modlili v přímluvách, na závěr mše svaté jsme zazpívali Te Deum a Svatováclavský chorál.

V pondělí 26.11.2018 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG a ZŠ v Prostějově. Dva žáci soutěžili v 2. kategorii a s tématem - Ježíšova podobenství - si poradili velmi dobře. Markéta nakonec skončila druhá a postupuje do celostátního kola, Vašík se umístil na pěkném čtvrtém místě. Stejného umístění dosáhl v 1. kategorii s obtížným tématem - Abraham -  i Pavlík, který se letos zúčastnil soutěže poprvé.

Byl pořízen nový sedes a abak, tím došlo k úpravě liturgického prostoru v presbytáři.

Adventní příprava byla i letos připravena nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé - a byla inspirován písní "Rosu dejte, nebesa, shůry" (Rorate coeli) a slovy proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí výhonek z kořene Jesse“. Z nedělní mše sv. si děti i dospělí mohli odnést "kapku rosy" s biblickým citátem k povzbuzení a drobným úkolem. Snažili jsme se tak během adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat Ježíše Krista do našich rodin, do práce nebo do školy. V pátky v 17.00 bývaly rorátní mše svaté.

V neděli 9.12. nás po mši svaté navštívil v kostele svatý Mikuláš. Jako obvykle naděloval především dětem, ale tentokrát i farníkům starajícím se o uklid kostela a kapličky, o sečení trávy, .... Mikuláš nezapoměl ani na pana faráře a zevrubně se ho vyptal na jeho nový-starý automobil.

Jako vloni jsme se na Vánoce připravovali výzdobou kostela, tak i možností odnést si do svých domovů betlémské světlo. To bylo v kostele k dispozici po nedělní mši svaté a pro občany pak na Štědrý den odpoledne. Na půlnoční mši svaté v 21.30 zaznělo do plného kostela nově nacvičené latinské ordinárium.

Poslední den v roce byla v 16.00 sloužena mše svatá na poděkování za uplynulý rok.

Rok 2017

O Slavnosti Zjevení Páně bylo po mši svaté uděleno požehnání tříkrálovým koledníkům. V mrazivou sobotu 7.ledna, kdy teplota klesla k -20°C, pak vyrazily tři skupiny koledníků na Tříkrálovou sbírku pro Charitu, která vynesla 20 821 Kč. Všem, kdo sbírku podpořili, děkujeme.

V pátek 20.ledna byl v naší farnosti adorační den. Příležitost k adoraci před Nejsvětější svátosti byla od 13.00 do 17.00, pak následovala mše sv.

Letošní zima byla mrazivá. V kostele bylo koncem ledna naměřeno -1°C.

Dne 28.ledna se sešli lidé z Pivína a okolí na již XIV. farním plese. Ten byl zahájen předtančením folklórní skupiny Klas a za doprovodu cimbálové muziky Vinár se pak tančilo a zpívalo do pozdních nočních hodin. Během večera nás ve scénce pobavil "stréček Křópal s Joséfkem Melhubó" a pak už jsme se mohli těšit na losování bohaté tomboly. K tradičnímu občerstvení během plesu letos přibyly míchané nápoje, což si snad nikdo z účastníků nenechal ujít. 

Číst dál...

Rok 2016 - 300 let kostela sv. Jiří

Dne 9.1. 2016 koledovaly, za vydatné námrazy, kdy vše klouzalo, čtyři skupinky tříkrálových koledníků. Celkem bylo vybráno 21 814 Kč.

Ve středu 20. ledna byl v naší farnosti adorační den, který byl zakončen večerní mší svatou.

V sobotu 23. 1. 2016 se uskutečnil již XIII. farní ples v opraveném kulturním domě v Pivíně. K tanci i poslechu četným návštěvníkům hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

Během postní doby jsme se mohli zúčastnit víkendové duchovní obnovy ve Vřesovicích, kterou vedly sestry z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství ze Dvora Králové.

Číst dál...

Rok 2015

Během sobotního dopoledne dne 3.1. 2015 koledovaly po Pivíně čtyři skupinky tříkrálových koledníků. Celkem bylo vybráno 20 318 Kč.

V úterý 20.1. byl v naší farnosti adorační den, který byl zakončen večerní mší svatou. Společnou adoraci měly děti z náboženství.

V sobotu 24. 1. 2015 se uskutečnil již XII. farní ples. Tentokrát se konal v kulturním domě v Klenovicích na Hané. K tanci i poslechu hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

Číst dál...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Keš 300 let

  V roce 2016 jsme oslavili 300. výročí postavení pivínského kostela a při této příležitosti byla na svátek sv. Jiří, patrona...

 • Misijní neděle

  Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, oslavíme v...

 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...

 • Velehrad 2019 - 1150 let od smrti sv. Cyrila

  Již tradiční pěší pouť poutníků z Vřesovic, Němčic nad Hanou, Pivína, Klenovic na Hané a okolí…

  Stejně jako...