Pivínské zvony

Ve věži pivínského kostela se nachází čtyři zvony - Panna Maria, Sv. Jiří, Sv. Florián a Umíráček. Pátý, nejstarší zvon  je zavěšen v sanktusovové vížce, ale od rekonstrukce kostela v roce 1983 se nepoužívá.

Na největším zvonu vážícím 347 kg je zobrazena Panna Maria s prosbou: Zůstaň Matkou lidu svému. Zvon nesoucí jméno patrona kostela má hmotnost 208 kg a je ozdoben postavou sv. Jiří. Třetí zvon, Sv. Florián, váží 143 kg a je na něm vyobrazen sv. Florián. Umíráček je nejmenší, má hmotnost 96 kg a je na něm kříž.

Historie zvonů

Původní pivínský kostel měl údajně 2 zvony. J. Opletal v knížce Z minulosti Pivína uvádí, že podle prostějovské děkanátní matriky měl kostel v roce 1672 1 oltář, 2 větší zvony,    1 stříbrný kalich a 3 ornáty. Dále zde Opletal píše, že při předávání kostela vřesovským farářem po vzniku pivínské farnosti v roce 1784 byly na věži 3 zvony a 1 zvon v sanktusové vížce.
Tyto zvony jsou popsány v zápisu z generální vizitace vřesovské farnosti z 15.8.1772, jak to podrobně zmiňuje V. Horák v knížce Pivín (Historie a současnost obce). Největší zvon ve věži vážil 4 centy 24 liber a nesl latinský text, jehož český překlad zní: K slávě Nejsvětější Trojice a sv. Jiří, patrona pivínského kostela ze zbožné dobročinnosti vychází tento zvon za času nejuctivějšího Pavla Václavíka, opata hradišťského, roku 1749. Prostřední zvon, umíráček, který vážil 2 centy 19 liber, daroval dlouholetý kostelník Václav Kočí  a byl na něm nápis: Za žiwe wolam, mrtvÿ oplakavam a zlÿ Powietržÿ rozhanim. Goss: Mich: Wolfgang Straub in Ollmütz. L.P za panoVanI sLaVneho, PaVLa VaCzLaVICka hraDIskeho preLata VaCzLaV KoCzII DaroVaL. Nejmenší zvon vážicí 1 cent byl zhotoven v roce 1770 ke slávě Panny Marie a sv. Floriana.  Zvon ve věžičce nad kostelem opět věnoval Václav Kočí a byl opatřen textem:  Goss: Mich: Wolfgang Straub in Ollmütz: Tento zwon ge darowan od Waczlawa Kocžiho 1760 waži 371/2 Pfuntu.
Na konci 19. století byl na náklady farníků pořízen čtvrtý zvon na věž.  V Pamětní knize farnosti Pivín najdeme krátký zápis P. A. Čačky: R. 1891 sjednán na památku sv. misií od vděčných farníků zvon o ceně 665 zl.
Na počátku 20.století, jak uvádí V. Horák, měl kostel tyto zvony: P. Maria - 370 kg,    Sv. Jiří - 200 kg, Sv. Florán 145 kg a Umíráček - 100 kg. Během 1. světové války byly zvony zabaveny, zůstal pouze Sanktusník. Dne 7. září 1924 byly posvěceny nové zvony, které nesly stejné názvy. Měly však jinou hmotnost:, P. Maria  - 355 kg, Sv. Jiří - 210 kg, Sv. Florián - 170 kg a Umíráček  - 110 kg.  Průběh prací a svěcení zachycuje zápis         P. Františka Černocha v Pamětní knize: Kostelní jednota sv. Jiří, jež byla zde zařízena ...na účel opatřiti kapitál k rozšíření chrámu Páně. Ježto po vojně nemohlo se na to pomýšleti, bylo usneseno na valné hromadě na jaře 1924, že se pořídí pro zdejší chrám Páně zvony. Chrámové družstvo v Pelhřimově bylo požádáno o znalce - na Boží tělo sem dojel - a podle jeho odhadů a výměrů navrhl pan kanovník Msgre Václav Müller, zvonoznalec nad jiné proslulý, soulad zvonů. Ulití zadáno firmě Manoušek a spol. v Brně s výhradou, abyse už mohlo zvoniti o hlavní pouti 8.9. ...Zmíněný zvonoznalec taktéž zvony v Brně osobně kollaudoval a podal velmi příznivý posudek. Zvony dopraveny do Nezamyslic a odtud do Pivína. 7. září v neděli šlo se v četném průvodu za účasti farníků i lidu z okolí pro zvony ozdobené - chované zatím ve stodolách na konci ulice ke Břesovicím. Ku svěcení byl pozván a provedl je s případnou promluvou zdejší rodák P. Josef Bernát, děkan a farář v Bohuslavicích u Konice. ...Po svěcení zvony bez nehody vytaženy a umístěny, o 12 hodinách se už vyzvánělo poledne.
Za 2. světové války, 25.3.1942, byly i tyto zvony zkonfiskovány. Nové zvony mohly být pořízeny až v roce 1968 a byly vysvěceny při mimořádné slavnosti 20.7.1968 českobudějovickým biskupem ThDr. Josefem Hlouchem.
Na osudech zvonů se odráží celé 20. století, během světových válek byly zvony zabaveny a nové se mohly pořídit až při uvolnění socialistického režimu v šedesátém osmém roce. Bohudíky zvoní dodnes.

Slavnost svěcení zvonů 20.7.1968

Pivínské zvony slaví 50 let!

Průběh této mimořádné události je tak poutavě zaznamenán v Pamětní knize farnosti Pivín, že zápis P. Františka Šoupala předkládáme v původním znění:
V sobotu 20.7. bylo pod mrakem, chvílemi mrholilo. Ráno byla v kostele první mše sv. v 6 hod., druhá o 1/2 7. hod. Potom se vystřídalo u oltářů 6 kněží, kteří necelebrovali doma.
V 7.45 zazněly u kostela fanfáry, pak pochody, které svolávaly účastníky slavnosti. Sešlo a sjelo se přes 3000 účastníků a všichni v mohutném průvodu šli ke slavobráně směrem ke Klenovicím uvítat  nd. Otce biskupa českobudějovického ThDr. Josefa Hloucha. Přijel v 8.30. Nejprve zahrála hudba intrády a malá hanačka s hanákem uvítali básničkami a podali nd. Otci biskupovi kytici. Jménem farnosti uvítal vzácného hosta administrátor, projevil velkou radost nad jeho ochotou a obětavostí a zdůraznil, že nd. Otec biskup je nám všem blízký a milý nejen tím, že je rodem Moravan, celým kněžským působením náš arcidiecézan, ale i tím, že na hody v r. 1935 svým kázáním se nesmazatelně zapsal do srdcí farníků. Potom přednesl uvítací projev předseda MNV p. Cyril Lamplot, který nd. hostu  přál, aby se cítil u nás, co nejlépe. Za pivínské farníky a ostatní účastníky vítal p. Jaromír Zlámal, který zdůraznil, jak jsme se všichni nsa vzácnou návštěvu těšili a jakou radost nám nd. Otec biskup způsobil svým příjezdem. Nd. Otec biskup odpověděl, jak jen on to dovede, srdečně a vřele. Líčil, jaké měl obavy, když v Olomouci, kde přenocoval, se těsně před jeho odjezdem strhl prudký liják, jak střelnými modlitbami prosil Boha a Matku Boží Pivínskou o příznivé počasí, aby ten dobrý lid neměl slavnosti pokaženy. (Zajímavé, že v celém okolí pršelo, zde se počasí udrželo po obě dopoledne bez deště.) Projevil velkou radost nad tím, že může světit zvony a biřmovat na mariánském poutním místě.

Krásně sezařený průvod za zpěvu písně K nebesům dnes zaleť písni s doprovodem hudby šel ke kostelu. V průvodu bylo též 24 požárníků v krojích, 4 nesli korouhve. V kostele bylo slavnostní vzývání Ducha Sv. a potom průvod snad ještě větší (přijeli noví účastníci) za zpěvu písně Chválu vzdejme pro zvony, které byly připraveny na vlečce u Rybaříků na druhém konci vesnice směrem ke Kandii. Na vlečce předneslo 1 děvčátko a 3 chlapci báseň Zvon a pak se vracel průvod zpět ke kostelu za zpěvu písně Bože, cos ráčil...8 družiček neslo kytice a bílé stuhy od jednotlivých zvonů, 8 chlapců - družbů s voničkami na rameni je doprovázelo.
V průvodech i při svěcení zvonů asistovali P. Josef Dolanský, admin. z Dobromilic a P. Stanislav Vogl, admin. z Vřesovic. Celé svěcení (na podiu před kostelem) bylo krásně slyšitelné tisícovým zástupům, přes skvěle umístěné reproduktory. Svěcení zahájeno sborovým zpěvem s hudbou Píseň zvonů. Dvě větší školačky přednesly nd. světiteli v básni prosbu o svěcení. 27 kněží recitovalo střídavě s nd. Otcem biskupem žalmy a odpovídalo na invokace. Bylo to mohutné a krásné. Svěcení konáno dle římského rituálu konsekrace.  Po svěcení poklep světitele, potom 18 kmotrů a kmoter - 12 z Pivína, 4 ze Skalky s proslovy. Úchvatné bylo kázání nd. světitele o významů zvonů všeobecně a jednotlivých zvlášť. Nezůstalo snad jediné oko suché. P

 • Advent

  Mše svaté ve všední dny v adventu:
  středa - 18.00
  pátek - 17.00 - rorátní - vemte si s sebou lampičky!

 • Zvony vyzvání od roku 1968

  Po 2. světové válce zůstal pivínský kostel bez zvonů.  Nejprve bylo třeba opravit válkou zničenou věž. To se podařilo...

 • Keš 300 let

  Příznivcům geocachingu oznamujeme, že 24.4.2016, na svátek sv. Jiří , patrona pivínského kostela, byla spuštěna keš s názvem 300...
 • Velehrad 2018 - pěší pouť

  Krátký popis od mladé poutnice z Pivína:

  Jako každý rok od roku 2013, tak i letos jsme se 4.7. vydali na pěší pouť na...

 • Bible a my

  V pondělí 26.11.2018 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG...