Svatodušní vigilie 2020

V sobotu 30. května 2020 vás zveme v 19.30  ke slavení Svatodušní vigilie. Začínáme lucernáriem venku před kostelem u ohně, od něhož se zapálí paškál a naše svíce a společně půjdeme průvodem do kostela. V bohoslužbě slova uslyšíme o tom, jak Duch svatý působí v dějinách spásy. Poté následuje obnovení biřmovacích závazků a bohoslužba oběti.

Nemohli jsme společně slavit velikonoční vigilii, "shromážděme se tedy k noční liturgii, abychom jako apoštolové ve společenství s Pannou Marií setrvávali na modlitbách, naslouchali Božímu slovu a oslavou seslání Ducha Svatého vzdávali Bohu chválu za to, že je věrný a že naplňuje to, co Kristus slíbil svým učedníkům." (z úvodu svatodušní vigilie).

Kam dál?
Svatodušní vigilie s lucernáriem


Žhavé aktuality

Od 11.5. se může bohoslužeb účastnit 100 osob za dodržení těchto pravidel:

- zachovat rozestupy minimálně dva metry, s výjimkou členů domácnosti
- při vstupu si povinně vydezinfikovat ruce
- mít roušku, kromě chvíle svatého přijímání

Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

„Povídání před kostelem“

Milí přátelé farníci,
po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky farníků se více či méně prolínají a přeskupují, děti pobíhají kolem, poptáme se, jak se má ten druhý, občas se něco domluví, někdy je slyšet hlasitý smích a na konec zazní přání pěkné neděle a jde se … na kafe, vařit oběd, zapálit svíčku na hřbitov…

Nyní, v době epidemie, nemáme možnost společně slavit mši svatou a ani si poté popovídat, vznikl tedy nápad, podělit se o své zkušenosti a zážitky prostřednictvím farního dotazníku. Ve Svatém týdnu jsme si povídali na téma Duchovní život v době epidemie. Díky všem, kteří se zastavili na „kus řeči“ (více níže).

Nové téma k povídání je – jak jinak: Velikonoce v době epidemie (dotazník). Je to zvláštní kontrast – v minulém roce jsme celé velikonoční třídení slavili společně v našem kostele (což je vzhledem k velikosti pivínské farnosti skvělé) a letos? Kostel byl otevřený jen k soukromé modlitbě a Velikonoce jsme prožívali ve svých rodinách, ve svých domovech. A jak?
O to, jak slavili Velikonoce v době epidemie, se k 11.5. podělilo 21 lidí (7 z Pivína a 14 hostů odjinud). 12x zaznělo, že obřady tridua sledovali v mediích, 4 návštěvníci uvedli, že si připravili na velikonoční třídenní domácí liturgii (pro ilustraci: Zelený čtvrtek - sederová večeře, Velký pátek - křížová cesta v přírodě + bohoskužba slova, vigilie v sobotu - slavnost světla v zahradě + bohoslužba slova se 7 čteními) a 2x využili kombinaci obou možností. Většina (15) na Bílou sobotu po setmění zapálila za okny svíčku na znamení, že Ježíš je světlem našeho života. Pro 16 z nás je svátek Božího milosrdenství, který jsme slavili v neděli 19.4., důležitý a 6 respodentů se na tento svátek připravovalo novénou.

O duchovním život v době epidemie si k 30.4. před kostelem povídalo 37 lidí (12 z Pivína a 25 hostů odjinud) a víme, že převážně slavíme neděli v rodině společným sledováním mše sv. online (21) nebo v televizi či rozhlase (12). 3 návštěvníci uvedli, že neděli slaví domácí liturgií (jeden ze scénářů - četba bilbických textů doplněná příběhy z Parabible, zpěv při kytaře z Hosany).  Dále jsme se připojili ke společné modlitbě za ukončení epidemie (31) a mnozí se modlí na tento úmysl každý den (23).

K inspiraci a povzbuzení (odpovědi delšího rozsahu):
(klikněte na číst dál)

Číst dál...

Duchovní správa v době epidemie

Drazí farníci,

vzhledem k novým opatřením vlády ČR se ruší všechny bohoslužby ve farnosti a vše ostatní, co vede ke shromažďování lidí.

Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě.

O případných změnách vás budeme včas informovat.

Pamatujme, že prožíváme vzácný čas přípravy ke slavení letošních Velikonoc. Mnohé se v naší farnosti, alespoň co se týká svátostného života, mění. Kéž je pro nás tato doba stálou příležitostí, jak hledat Pánovu blízkost. Slavme neděli, den Páně v rodinném kruhu tím, že budeme společně prostřednictvím sdělovacích prostředků sledovat slavení mše svaté. Dejme též v našich rodinách větší prostor k četbě a rozjímání Božího slova. Čas obrácení nás také zve k hlubšímu pohledu do našeho srdce a k vzývání uzdravující moci Božího milosrdenství.

Také vás prosím, připojme se ke každodenní modlitbě ve 20:00 na úmysly spojené s probíhající pandemií.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem

S pozdravem v Kristu Spasiteli

P. Andrzej Kaliciak SDS
administrátor

Kam dál?
Prohlášení biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12.3.2020
Modlitba arcibiskupa J. Graubnera
Rozhodnutí arcibiskupa J. Graubnera k duchovní správě a liturgické službě
Tipy na přímé přenosy bohoslužeb
Mše sv. online z různých míst
Videokázání pro děti
Manuál pro domácí nedělní bohoslužby
On-line život křesťana v době koronaviru

 • Plnomocné odpustky v době epidemie

  Papež František kromě požehnání Urbi et Orbi spojeného s plnomocnými odpustky, které udělil v pátek...

 • Svatodušní vigilie 2020

  V sobotu 30. května 2020 vás zveme v 19.30  ke slavení Svatodušní vigilie. Začínáme lucernáriem venku před...

 • „Povídání před kostelem“

  Milí přátelé farníci,
  po nedělní mši svaté zpravidla neběžíme hned domů, ale zastavíme se spolu před kostelem, hloučky...

 • Pozdrav z Ukrajiny 2019

  V závěru roku 2019 jsme obdrželi pozdrav od paní Anny z obce Kalyny, kterou naše farnost podporuje v rámci projektu Důstojný...
 • P. Augustin Ladislav Gazda OSB

  Dne 19. června 2019 zemřel pivínský rodák P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - administrátor Benediktinského...