Rok 2017

O Slavnosti Zjevení Páně bylo po mši svaté uděleno požehnání tříkrálovým koledníkům. V mrazivou sobotu 7.ledna, kdy teplota klesla k -20°C, pak vyrazily tři skupiny koledníků na Tříkrálovou sbírku pro Charitu, která vynesla 20 821 Kč. Všem, kdo sbírku podpořili, děkujeme.

V pátek 20.ledna byl v naší farnosti adorační den. Příležitost k adoraci před Nejsvětější svátosti byla od 13.00 do 17.00, pak následovala mše sv.

Letošní zima byla mrazivá. V kostele bylo koncem ledna naměřeno -1°C.

Dne 28.ledna se sešli lidé z Pivína a okolí na již XIV. farním plese. Ten byl zahájen předtančením folklórní skupiny Klas a za doprovodu cimbálové muziky Vinár se pak tančilo a zpívalo do pozdních nočních hodin. Během večera nás ve scénce pobavil "stréček Křópal s Joséfkem Melhubó" a pak už jsme se mohli těšit na losování bohaté tomboly. K tradičnímu občerstvení během plesu letos přibyly míchané nápoje, což si snad nikdo z účastníků nenechal ujít. 

Na svátek Uvedení Páně do chrámu byla sloužena mše sv. za živé a zemřelé ženy a matky z farnosti.

24. března se jeden z pivínských ministrantů, žák 4. třídy, zúčastnil ústředního kola soutěže Bible a my v Kroměříži a obsadil pěkné 10. místo mezi 40 soutěžícími.

V postní době se děti a mládež mohly zapojit do postní přípravy na téma "Bůh nás má rád a nabízí nám své dary". Pomocí konkrétních úkolů přemýšlely nad darem odvahy, víry, pravdy, pokory, naděje a lásky. Někteří si doma před nedělní mší sv. četli pečlivě evangelium, aby byli dobře připraveni odpovědět na otázku: O čem bylo dnešní evangelium? K pobožnostem křížové cesty jsme se scházeli vždy v nedělním odpoledni.

O velikonočním třídení se v našem kostele konaly bohoslužby každý den - na Zelený čtvrtek byla mše sv. v 16.30, na  Velký pátek jsme se v 15.00 sešli k modlitbě křížové cesty a v 15.30 následovaly obřady. Na Bílou sobotu byla příležitost k adoraci u Božího hrobu, vigilii Zmrtvýchvstání Páně jsme pak slavili  v 19.30. I letos nahradily zvony klepače a řehtačky, které se rozezněly díky nevelké skupince dětí a mladých.

V neděli Božího milosrdenství 23.4. jsme slavili také hody ke cti sv. Jiří, patrona pivínského kostela. Mši svatou sloužil a laskavými slovy nás povzbudil P. Antonín Pražan ThD. SDB, kněz působící při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Odpoledne ve 14.30 bylo Te Deum a svátostné požehnání, které vedl pivínský rodák P. Bedřich Horák.

Májové pobožnosti se konaly vždy ve středu před večerní mši svatou a v neděli v 18.30, ve stejný čas také v pondělí 1.5. a 8.5. K modlitbě desátku růžence a litanií se pravidelně a vytrvale scházelo asi 10 farniků, součástí byla i četba z knížečky Fatima naše naděje vydané u příležitosti 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě.

Slavnost Těla a Krve Páně jsme slavili ve čtvrtek 15. června, po mši sv. následoval eucharistický průvod parkem kolem kostela, kterého se zúčastnilo 60 farníků.

Na Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů byla sloužena mše sv. na poděkování za uplynulý školní rok. Pak jsme se sešli - děti, rodiče i prarodiče - k táboráku na farním dvoře.

Dne 4. 7. v 6.00 se již popáté na 44 kilometrů dlouhou pouť na Velehrad vydala nemalá skupinku poutníků z Vřesovic, Pivína, Dobrochova, Němčic nad Hanou a Klenovic na Hané. Celkem šlo 21 poutníků ve věkovém rozmezí 10 až 65 let.V čele "malého procesí" byl nesen křížek. Ten si lidé mezi sebou předávali vždycky podle křížů u silnice, které míjeli. Celkově napočítali přes 50 křížů. Putování trvalo 12 hodin, přesto unavení poutníci večer vyslechli Koncert lidí dobré vůle. Další den, 5.7., se účastnili hlavní mše svaté v 10.30 na prostranství před bazilikou, na kterou se k nim přidal ještě jeden poutník z Pivína, který šel na Velehrad přes noc.

Ve dnech 15. – 20. 8. 2017 se dvě dívky zúčastnily Celostátního setkání mládeže v Olomouci na téma Nebojte se. Pro účastníky byl připraven pestrý program. Mohli si vyslechnout mnoho svědectví (např. svědectví Enrica Petrilla z Itálie), zúčastnit se různých přednášek (např. Patří k duchovnímu životu zkoušky?) a diskuzí o Bohu (např. s režisérem Jiřím Strachem). Slavili společně mše svaté, a také se vydali na pěší pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. V sobotu večer pak mohli prožít společnou vigílii. Všech 6 500 mladých lidí rozsvítilo své svíce, zpívalo a modlilo se k našemu Pánu.

V neděli 3.září byly na závěr mše svaté požehnány školní aktovky a batohy a ve středu 6.září byla mše svatá na poděkování za prázdniny.

Poutní mši svatou k svátku Narození Panny Marie přijel sloužit P. Miroslav Herold, SJ z Olomouce. Za velké účasti nás povzbudil v poutavém kázání o neobyčejné rodině z Nazareta a doporučil Pannu Marii jako "dobrou adresu" v našich prosbách. Po mši pak setrval před kostelem v přátelském rozhovoru, jak s farníky, tak poutníky. K dobré náladě vydatně přispěly i nabízené koláčky a slivovice. V ohláškách nás ještě pozval na odpolení mariánské nešpory a požehnání, které vedl P. Augustin Gazda, OSB. I zde se kostel opět zaplnil a když P. Augustin mluvil o bývalých poutích z Dobrochova, a uchování víry a tradice v Pivíně, mohli jsme zadoufat, že se za rok opět setkáme. Vždyť z Dobrochova po letech opět dva pěší poutníci dorazili.

V neděli 24.9. jsme si při mši svaté připomněli 110. výročí posvěcení našeho kostela. U té příležitosti se v odpoledních hodinách konalo na faře "posezení u kávy" .  Tématem příspěvků jednotlivých farníků, či celých rodin byly "Zážitky z prázdnin - nejen duchovní". Mládež se podělila se svými dojmy z pěší pouti na Velehrad a z Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Navštívili jsme střední Čechy, včetně Muzea sv. Jiří na Konopišti, vystoupali na vrcholky Tater, nahlédli do Zlatých Hor a do Česko-saského Švýcarska a P. Andrzej nás vzal na kole do Polska a P. Bedřich Horák autem do Makedonie k Ochridskému jezeru.

Následující neděli, tedy 1.10., jsme při mši svaté poděkovali za úrodu.

Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, jsme oslavili při mši svaté 22. října. Již v sobotu ve 21.00 se v kostele čtyři rodiny připojily k Misijnímu mostu modlitby modlitbou misijního růžence. Děti postupně zapalovaly svíce za jednotlivé kontinenty a připravenou výzdobu jsme pak využili i k obětnímu průvodu při nedělní mši svaté. Sbírka této neděle byla na misie.

Poslední říjnovou neděli byla otevřena "nedělní farní kavárna", kde se mohou farníci setkat a popovídat si nad šálkem kávy a čaje, a to bezprostředně po mši svaté asi do 11 hodin.

V pondělí 20.11.2017 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG a ZŠ v Prostějově. Všichni postoupili do finále a jeden soutěžící z 1. kategorii s tématem - Apoštolové, jak je známe z evangelií - s velkým náskokem porazil všechny soupeře a své znalosti bude moci ukázat v celostátním kole.

 Adventní příprava byla letos připravena nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé. Měla název "Dar pro Pána Ježíše".  Při nedělních mších svatých děti dostaly úkol během krátké katecheze na téma děkovat, chválit, šířit radost a naslouchat, dospělí si pak při odchodu z kostela mohli vzít z košíčku papírovou ruličku s drobným úkolem. Všichni své splněné úkolky následující neděli vložili do dárkové krabice, kterou jsme pak přinésli v obětním průvodu na Slavnost Narození Páně jako náš dar pro Pána Ježíše.

Půlnoční mši sv. 24.12. jsme slavili ve 22.30.


 • Modlitba za Ukrajinu

  V pátek 25.3.2022 během kající bohoslužby papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Tříkrálová sbírka 2022

  V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět...

 • Žhavé aktuality

  V neděli 1.5.2022 bude v 18.00 májová pobožnost.

  Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...