Rok 2013

I letošní rok jsme zahájili Tříkrálovou sbírkou na Charitu. Došlo však k výměně vedoucích u dvou skupinek.

20. ledna se konal adorační den v naší farnosti. Díky tomu, že šlo o neděli, zapojily se v určité hodiny do adorace skupinky farníků. Nejvíce obsazená byla skupinka dětí. Dále se zapojila schola, členky živého růžence a lektoři.

Jubilejní X. farní ples se konal 26.1. v Klenovicích n/H. Ozdobou byla nejen cimbálová muzika Vinár od Uherského Brodu, ale i pestrá nabídky moravských vín. Účast byla poznamenána chřipkovou epidemií.

Jakmile jen trochu povolila zima, byla dokončována oprava zídky kolem kostela. Odstranění omítky proběhlo sice již v minulém roce, ale bylo třeba zakrýt zídku pálenou cihlou.

Postní doba s sebou přinesla nejen pravidelné křížové cesty v pátky a neděle, ale i hru pro děti. Ty měly plněním drobných úkolů pomoci do Velikonoc vyrůst kláskům na společném nástěnkovém políčku.

Celé velikonoční triduum nás již tradičně provázelo "klepání" dětí, které se v dané hodiny neslo celou vesnicí.

Velikonoční vigilii prožily všechny tři farnosti společně, tentokrát v Dobromilicích. Nezapomenutelná na těchto Velikonocích byla pak pondělní sněhová nadílka.

Na pivínské hody přijel kázat a duchovně nás povzbudil P. Augustin Gazda. Na hody byly též spuštěny naše internetové stránky.

Dne 1.5. se čtyři rodiny vydaly s P. Bedřichem Horákem na farní pouť rodin na poutní místo Sv. Klimenta do Chřibů. Nejprve P. Bedřich odsloužil mši sv. a pak následovat oběd na táboráku. Poté děti absolvovaly test o Sv. Cyrilovi a Metodějovi, kde i dospělí se poučili. Po prohlídce hradu Cimburka jsme se ještě zastavili na barokním hřbitově ve Střílkách (poutavá prohlídka s paní průvodkyní).

Do programu "Noci kostelů", která se konala 24.5. v Klenovicích,  naši farníci přidali jak divadelní představení ze života sv. Cyrila a Metoděje ("Jak to asi nebylo"), tak i menší varhanní koncert.

Při mši svaté dne 9.6. přistoupily k 1.svatému přijímání tři děti naší farnosti.

V letošní poutní sezoně se objevilo i několik pěších poutí. Především již tradičně putovalo několik farníků do Křtin na první jarní pouť. Dále pak dva naši farníci pokračovali ve své pouti z Pivína do Říma, tentokrát poutí Padova - Loreto. A v cyrilometodějském roce byla uskutečněna po dlouhé době pěší pouť na Velehrad. Ačkoli nápad a větší část poutníků přišla z Vřesovic, i my jsme měli dvě želízka v ohni.

V neděli 8.září byl hlavním celebrantem na poutní mši svaté biskup Mons. Karel Herbst. Slavnostní atmosféru dokreslily nejen hanácké kroje v liturgickém průvodu, ale i výborné koláčky a chutná slivovice po mši před kostelem.

Zápis otce biskupa ve farní kronice:
"Rád žehnám všem farníkům Pivína a raduji se z blízkosti Matky Boží, která na tomto posvátném místě drží svou ochrannou ruku nad Božími dětmi. Všechny svěřuji do Boží ochrany.
                                                  +Karel Herbst SDB"

O jedné říjnové neděli to v našem kostele vypadalo jako v Africe. Navštívil nás totiž polský misionář Ryszard Górowski MIC, který pracoval ve Rwandě a nyní působí v Kamerunu.

Jako ukončení celosvětového Roku víry a zároveň vrchol letošní připomínky 950. výročí obnovení zdejšího biskupství se v Olomouci v sobotu 23.11.2013 slavil  "Den arcidiecéze", kterého se zúčastnilo asi 3000 věřících, včetně našich farníků.
Po slavnostní mši sv., které předsedal arcibiskup Jan Graubner, poutníci využili připravené občerstvení před katedrálou sv. Václava a poté se rozešli do otevřených církevních objektů, kde měli mj. možnost zhlédnout připravené programy mapující život naší arcidiecéze.
Slavnostní den naplněný spoustou zážitků a příjemných setkání byl zakončen adorací a svátostným požehnáním.
Ukončení Roku víry jsme si mohli připomenout i následující neděli o Slavnosti Krista Krále při vyznání víry a v přímluvách.

Dne 25.11. se konalo okresní kolo soutěže Bible a my. Z naší farnosti se zúčastnili dva ministranti. Jeden z nich postoupil do celostátního kola v Olomouci, kde se umístil na výborném pátém místě.

V pátek 13. prosince proběhla v našem kostele duchovní obnova na téma "S Pannou Marii adventní poutí životem", kterou si pro nás připravil P. Edward Tomczyk MIC z Brumova-Bylnice.

Celou adventní dobou nás provázela hra, tentokrát i pro dospělé. Všichni jsme měli svou modlitbou, četbou písma či skutky lásky společně rozjasňovat hvězdičkami oblohu nad Betlémem. 

Na Vánoce se též poctivě připravoval pěvecký sbor farníků. Koledy, které zazněly, pak byly ozdobou Vánoc, tak jako nádherně vyzdobený kostel.

V Roce rodiny jsme byli vyzváni otcem arcibiskupem k zpěvu koled. I v naší farnosti pak proběhl jejich nácvik. To jsme zúročili při zpívání kloed s dětmi v neděli odpoledne o svátku Svaté rodiny.

Poslední kalendářní den roku jsme pak mohli při mši svaté poděkovat za vše dobré v právě končícím roce.


 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Tříkrálová sbírka 2022

  V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět...

 • Žhavé aktuality

  V neděli 1.5.2022 bude v 18.00 májová pobožnost.

  Modlitba za Ukrajinu

  V pátek 25.3.2022 během kající bohoslužby papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci...